Werken vanuit een ontwikkelingsperspectief

Met ingang van schooljaar 2009-2010 is binnen het SamenWerkingsVerband (SWV) Kampen e.o. de 1-Zorgroute (Weer Samen Naar School+ ) ingevoerd. Deze zorgroute voorziet in een goede afstemming van het onderwijs op de onderwijsbehoeften van de leerlingen, zodat alle leerlingen passend onderwijs ontvangen en zich optimaal kunnen ontwikkelen op basis van hun mogelijkheden en talenten. Dit betekent dat, naast het werken in combinatiegroepen, binnen de jaargroep proactief gedifferentieerd wordt. In de aanloopfase naar het passend onderwijzen heeft SWV gekozen voor het model dat convergente differentiatie nastreeft. 

Indien er bij een leerling sprake is van een verminderde intelligentie of co-morbiditeit van (onderwijs)problemen is het waarschijnlijk dat de leerlingen niet binnen de structuur van de convergente differentiatie kan participeren, maar een eigen leerlijn voor één of meerderen vakken moet volgen. De school dient dan een OP (ontwikkelingsperspectief) op te stellen.  In dit werkdocument worden de criteria, het proces en het format van het OP uiteengezet.

Als SamenWerkingVerband (SWV) maken we gebruik van het systeem ParnasSys, ook het Ontwikkelingsperspectief (OP) krijgt hierin een plaats.