Intern Begeleiders

In de ondersteuningsstructuur van het samenwerkingsverband vervult de intern begeleider een centrale rol. De intern begeleider is verantwoordelijk voor de invulling en uitvoering van het Handelingsgericht Werken in de schoo l(HGW). De eindverantwoordelijk ligt hiervan bij de directie van de school.
Het coördineren van de leerlingondersteuning is een taak geworden die er niet "zomaar” bij gedaan kan worden. Het dient een geoormerkte taak te zijn, met daaraan gerelateerde faciliteiten, zichtbaar gemaakt in het taakbeleid en gefaciliteerd vanuit het formatiebudget.
Het samenwerkingsverband bekostigt een deel van de inzet van de intern begeleiders zoals beschreven staat in het uitvoeringsplan. Voor de taak van de intern begeleider wordt een kwalitatief hoogwaardige scholing verwacht en een actuele bijscholing. In het kader van de ontwikkeling naar Passend Onderwijs zal de intern begeleider zich ook bezighouden met coaching van leerkrachten, in het bijzonder bij de begeleiding van leerlingen met speciale onderwijsbehoeften.

Formulieren