Bovenschools Onderwijs Loket (BOL)

De wetgeving passend onderwijs betekent dat er per 1 augustus 2014 geen samenwerkingsverbanden WSNS meer zijn, maar dat het samenwerkingsverband Kampen deel uitmaakt van het samenwerkingsverband passend onderwijs regio 23-05.

De nieuwe samenwerkingsverbanden krijgen de ruimte de zorg in te richten naar de eigen maat en visie. De middelen worden verruimd doordat de middelen van de ‘rugzakjes’ en de ambulante begeleiding speciaal onderwijs naar het samenwerkingsverband worden overgeheveld. Over de besteding van de middelen beslist het samenwerkingsverband. Het SWV wordt ook verantwoordelijk voor het toewijzen van arrangementen, lichte en zware ondersteuning en de terugplaatsing van leerlingen naar het (speciaal) basisonderwijs.

Het Bovenschools Onderwijs Loket (BOL) is bedoeld als een bovenschools ondersteuningsorgaan ten behoeve van scholen en ouders. De school kan bij handelingsverlegenheid het aanmeldingsformulier invullen en indienen bij het Bovenschools Onderwijs Loket.

Het BOL geeft, gemandateerd door het bestuur, leiding aan de dagelijkse gang van zaken in het samenwerkingsverband.
Het is verantwoordelijk voor de ontwikkeling, de uitvoering en de voorbereiding van de evaluatie van het zorgbeleid.

Het BOL:

 • heeft een makelaarsfunctie voor scholen en ouders,
 • is een informatiepunt voor ouders en externen,
 • toetst het protocol bij aanmelding SBO/SO,
 • heeft middels trajectbegeleiding een toeleidingsfunctie naar de adviescommisie BOL
 • heeft een adviesfunctie voor scholen,
 • is belast met beleidsvoorbereiding voor de deelregio,
 • stelt een plan van aanpak op voor de deelregio,
 • is gericht op afstemming met 23-05 en
 • stelt op basis van de ondersteuningsprofielen van de scholen een scholingsaanbod op.

Bij de trajectbegeleiding staat centraal:

 • Handelingsgerichte diagnostiek;
  De specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van het kind zijn onduidelijk en/of er zijn vragen omtrent het ontwikkelings-perspectief. De school en ouders hebben behoefte aan handelingsgerichte adviezen.
 • Handelingsgerichte begeleiding;
  De onderwijsbehoeften zijn duidelijk, maar school en ouders weten niet hoe in deze groep, op deze school hieraan tegemoet kan worden gekomen. Het gaat hierbij om advies, het opstellen van een arrangement met zo nodig externe ondersteuning in de vorm van AB of externe expertise.

Verwijzing SO / SBO;
De school is niet in staat voldoende tegemoet te komen aan de ondersteunings- en onderwijsbehoeften van het kind.