Bestuur

Het bestuur van het SWV wordt gevormd door vertegenwoordigers van de aangesloten schoolbesturen. Het bestuur is verantwoordelijk voor de toewijzing van onderwijsondersteuning als het gaat om een toelaatbaarheidsverklaring ((TLV) SO en SBO en in vormen van arrangementen (adviescommissie BOL ).
Het bestuur stemt nauw af met 23-05 ,het samenwerkingsverband passend onderwijs en verantwoordt de inzet van de middelen en de ontwikkeling van het basisprofiel en de ondersteuningsstructuur naar 23-05.

Het bestuur van iedere deelnemende schoolvereniging is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de Schoolondersteuningsprofielen van de scholen, die deel uitmaken van de betreffende schoolverenigingen. Hiertoe worden door de bestuurders kwaliteitsgesprekken gevoerd met de directies van de scholen.
Op basis van het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) stelt iedere school jaarlijks een ontwikkelagenda op.